මාසය: මා ව

Launching of ‘Ethno-Religious Nationalism and Sexual and Reproductive Health and Rights in Sri Lanka

The Women and Media Collective launched a research report titled ‘Ethno-Religious Nationalism and Sexual and Reproductive Health and Rights in Sri Lanka: a social media, print media and policy review’ at the International Centre for Ethnic Studies (ICES) on the 11th of October 2016. At the launch the researchers presented their findings and this was … Continue reading Launching of ‘Ethno-Religious Nationalism and Sexual and Reproductive Health and Rights in Sri Lanka

Winners: WMC Short film competition 2016

Here are the winners of WMC short film competition for the year 2016. The screening and award ceremony will be held on the 31st of October 2016, Namel Malini Punchi Theatre, at 3 pm. 1st Place – Chapanika Nidarshanie Hewagama for the film Loohitha  2nd Place – Daminda Weerakoon for the film Naked Costumes  3rd Place – Rahula … Continue reading Winners: WMC Short film competition 2016

SOL 2016

ஆண்மைய அரசியலைக் கடந்து செல்லல்… மற்றும் அரசியலில் பெண்கள் Click here to download SOL 2016 ஆண்மைய அரசியலைக் கடந்து செல்லல்… மற்றும் அரசியலில் பெண்கள் (SOL 2016 ) by wmcsrilanka on Scribd

In pictures: Action for a people’s constitution: public meeting and rally

The photographs are from the public meeting and rally of when civil society took to the streets demanding that the new constitution guarantees economic justice and inclusion along with political freedoms and empowers people to secure economic policies that creates opportunities for all. Action for a peoples constitution is a collective of movements, networks, organisations … Continue reading In pictures: Action for a people’s constitution: public meeting and rally