වර්ගය: Activities SLWNGOF

A New Sri Lanka for Women: establishing an Independent Women’s Commission

< p style=”text-align: left;”> පෙත්සම කාන්තා අයිතිවාසිකම් ක‍්‍රියාකාරිණියන් විසින් ස්වාධීන කාන්තා කොමිසමක් පිහිටුවීමේ යෝජනාව මුලින්ම ගෙන එන ලද්දේ 1991 තරම් ඈත කාලයකදීය. එතැන් පටන් බලයට පත් වූ විවිධ ආණ්ඩු විසින් ස්වාධීන කාන්තා කොමිසමක් පිහිටුවීම සම්බන්ධයෙන් වරින් වර යෝජනාවන් ගෙන ලදී. 2003 දි එක්සත් ජාතික පක්ෂය මුුලිකත්වය දරන ලද එක්සත් ජාතික සන්ධානය විසින් කාන්තා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ … Continue reading A New Sri Lanka for Women: establishing an Independent Women’s Commission

National Consultation Meeting on Beijing +15
September 2009

SLWNGOF organized a National Consultation meeting on Beijing +15 at CENWOR on 24th September 2009. This was in preparation for the 2010 review of progress towards the Beijing Declaration and Platform for Action, and sharing the outcomes of the provisional level consultations, and to identify the successes and strategies to address challenges that remain in … Continue reading National Consultation Meeting on Beijing +15
September 2009

1996 – 2001 


SLWNGOF was actively involved in information dissemination, promoting and implementing the BPFA in Sri Lanka and in South Asia, in partnership with the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP). It also consulted with the United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) to assess the post Beijing Conference processes.