වර්ගය: CATAW

2005-2006 


• Livelihood disbursement to tsunami affected women,
   particularly vulnerable groups such as widows. Funding
   was channeled through selected women’s organizations
   with a record of working in these areas.   • Training of Trainers program- ‘Promoting the Rights of
   Women’- across six districts, Ampara, Batticaloa,
   Galle, Hambantota, Matara and Trincomalee, which
   focused on community workers who worked directly
   with women and girls affected … Continue reading 2005-2006 


“Rala Matha Andi Roo” TV Programme

සුනාමියෙන් පීඩාවට පත් ස්ත‍්‍රීන් මුහුණදෙන ගැටළු පිළිබඳව සිංහල සහ දෙමළ රූපවාහිනී වැඩසටහන් මාලාවක් 2005 ජුලි මාසයේ දී අයි නාලිකාව සහ ටී.එන්.එල් නාලිකාව ඔස්සේ විකාශනය කෙරිණ. ස්ත‍්‍රීන් තීරණ ගැනීමේ ක‍්‍රියාවලියට සහභාගිවීම, ඉඩම් අයිතිය, ගෘහස්ථ ප‍්‍රචණ්ඩත්වය සහ ස්ත‍්‍රීන්ට එරෙහි ප‍්‍රචණ්ඩත්වය, ජීවන මාර්ග සහ ගැටුම්, සාමය සහ සුනාමි වැනි මාතෘකා ඊට ඇතුළත් විය.