වර්ගය: Documents Gender

A Meaningful Right to Equality and Non-Discrimination: Recognising Sexual and Gender Identities

Source: Groundviews  In response to the call by the Public Representations Committee (PRC) for public submissions relating to proposed constitutional reforms, the following submission was made to the PRC on March 15th 2016. Titled ‘A Meaningful Right to Equality and Non-Discrimination: Recognising Sexual and Gender Identities’ this submission focused on specific challenges faced by members … Continue reading A Meaningful Right to Equality and Non-Discrimination: Recognising Sexual and Gender Identities

Country Profile on Universal Access to Reproductive Rights: Sri Lanka

The Country Profile on Universal Access to Sexual and Reproductive Rights identifies that Sri Lanka has broad policies and legislation in place that cover most women’s health, family health and reproductive health concerns. It discusses some key domestic policies and legislation in place to ensure the implementation of international conventions and domestic goals locally. It … Continue reading Country Profile on Universal Access to Reproductive Rights: Sri Lanka

Gender Rethinking, Gender Peacebuilding 2014

This report is based on a three-year research project on gender in peacebuilding, which involved field research in four countries (Burundi, Colombia, Nepal and Uganda), with a thematic focus on four areas of peacebuilding: • access to justice (including formal, informal, traditional and transitional justice); • economic recovery (especially of ex-combatants and of returnee populations … Continue reading Gender Rethinking, Gender Peacebuilding 2014

Media Statement on the Incidence of Sexual Violence against Women and Children

පසුගිය කාලය පුරාම පළ වූ මාධ්‍ය වා3⁄4තාවලට අනුව කාන්තාවන්ට හා ළමුන්ට එරෙහිව සිදුවන ස්තී්‍ර දුෂණ හා ළමා අපචාර සිදුවීම් දිනෙන් දින ඉහල යමින් පවතින තත්ත්වයක් අපට පෙනේ. මෙය කාන්තාවන්ට හා දරුවන්ට පමණක් බලපාන ප්‍රශ්නයක් ලෙස නොසලකන අපි, මෙය මුළු මහත් සමාජයේම ප්‍රශ්නයක් බව දැඩිව අවධාරණය කරමු. මෙවැනි තත්ත්වයන් ඇති වීමට බලපාන හේතු සාධක සොයා බලා, … Continue reading Media Statement on the Incidence of Sexual Violence against Women and Children