වර්ගය: Photos/Videos Politics

Women’s groups move to secure the 25% quota for women in Local Government

The Women and Media Collective (WMC) together with 23 Women’s organisations expressed their concern to the President, Prime Minister and the Minister of Provincial Councils and Local Government on the reported negotiations to reformulate the enacted 25% quota for women in Local Authorities. In order to ensure that the current provision of a 25% quota … Continue reading Women’s groups move to secure the 25% quota for women in Local Government

Consultation on Gender and Electoral Systems

The move to reform electoral systems in the country has generated a broad discussion, particularly around the participation of women in the political process. The proposed Mixed Member Proportional (MMP) electoral systems is expected to use the First Past the Post (FPTP) and Proportional Representation (PR) voting systems enabling voters with greater privilege over the … Continue reading Consultation on Gender and Electoral Systems

In pictures: Action for a people’s constitution: public meeting and rally

The photographs are from the public meeting and rally of when civil society took to the streets demanding that the new constitution guarantees economic justice and inclusion along with political freedoms and empowers people to secure economic policies that creates opportunities for all. Action for a peoples constitution is a collective of movements, networks, organisations … Continue reading In pictures: Action for a people’s constitution: public meeting and rally

Action for a people’s Constitution: public meeting and rally

In a steadfast move to ensure that the voices of civil society were heard in Sri Lanka’s Constitution making process a public meeting and rally was held in Colombo on the 20th of September 2016. It was initiated by a collective of around 100 organisations and individuals wanting to take public action. The meeting, under the banner … Continue reading Action for a people’s Constitution: public meeting and rally

Discussion on the 20th Amendment to the constitution with CAFFE, Sri Lanka

The Women and Media Collective together with other women’s organisations have been campaigning to increase the representation of women at local, provincial and national level for over 15 years. The current electoral reform process, which is a measure to strengthen representative democracy, should provide an opportunity to increase women’s representation in the Parliament of Sri … Continue reading Discussion on the 20th Amendment to the constitution with CAFFE, Sri Lanka

Increasing women’s political representation: a discussion on current reforms

වත්මන් ව්‍යවස්ථාමය සහ මැතිවරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සන්දර්භය තුළ, පාර්ලිමේන්තුව තුළ කාන්තා දේශපාලන නියෝජනය ඉහළ නැංවිමේ අනාගතය කෙබඳු වේද යන්න පිළිබඳ අදහස් විමසිමක් මැතිවරණ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු පිළිබඳ විශේෂඥයකු වූ කරේ වොලන් සමඟ සිදුකරන ලදි. ශ්‍රී ලංකාවේ අගමැති රනිල් වික්රසමසිංහ මහතා ප්‍රථම වතාවට පළාත් පාලන ආණ්ඩුව තුළ හුදු නාමයෝජනා වලින් ඔබ්බට ගොස් ස්වාධීනව තරඟ කරන කාන්තාවන් ගේ සංඛ්‍යාව … Continue reading Increasing women’s political representation: a discussion on current reforms

Film: Don’t think of me as a woman, an election story from the margins

මෙම චිත්‍රපටය ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ කින්නියා ප්රතදේශයේ ජීවත්වන 39 හැවිරිදි අයිනූන් බේබි නැමති මුස්ලිම් කාන්තාවල 2011 වසරේ පළාත් පාලන මැතිවරණය තුළ ගෙන ගිය මැතිවරණ අරගලය අළලා නිර්මාණය කරන ලද්දකි. මෙම චිත්‍රපටය තුළින් අයිනූන් ගේ දේශපාලන අභිලාෂයන් උත්කර්ශවත් කරන අතරම ඇය ජීවත්වන ප්ර්ජාවෙහි පවතින පක්ෂ දේශපාලන ආකෘතියෙහි ස්ථාපිතව ඇති බලය සහ ආධිපත්යර පිළිබඳ යාන්ත්‍රණය අභියෝගයට ලක් කෙරේ. … Continue reading Film: Don’t think of me as a woman, an election story from the margins

දේශපාලනයේ ස්ත්‍රි නියෝජනය වැඩි කිරීම සඳහා ස්ත්‍රින්ගේ ඉල්ලීම

– මීළඟ පළාත් පාලන ආයතන ජන්දය මිශ්ර ක්රමයකට පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් පළාත් පාලන ආයතන ජන්ද විමසීම් (සංශෝධන) පනතට, ස්තී්රන්ට 25%ක ආසන වෙන්කිරීමක් සිදුකරන ලෙසට සංශෝධන ගෙන එන ලෙස දේශපාලන පක්ෂවලින් ඉල්ලා සිටීම. – පළාත් සභා මැතිවරණවලදී නාමයෝජනා ලබාදීමේ දී හා ප්රසාද ආසන ලබාදීමේ දී ස්තී්ර පුරුෂ සමාජභාවීය සමතුලිතාවයකින් යුතුව ආසන වෙන්කරන මෙන් දේශපාලන පක්ෂවලින් ඉල්ලා … Continue reading දේශපාලනයේ ස්ත්‍රි නියෝජනය වැඩි කිරීම සඳහා ස්ත්‍රින්ගේ ඉල්ලීම

Review meeting with Trade Union Women United (TUWU)

කාන්තාව හා මාධ්‍ය සාමූහිකය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තා වෘත්තිය සමිති සමාජිකාවන් ගේ ධාරිතාව වර්ධනය කිරිම සඳහා ආරම්භ කරන ලද වැඩසටහනේ, වසර දෙකක් පුරා සිදුකළ ක්‍රියාකාරකම් හි ප්‍රගතිය ඇගයීම සඳහා කාන්තා වෘත්තීය සමිති එකමුතුවේ නායිකාවන් 2014 දෙසැමිබර් මස 17 වන දින කාන්තාව හා මාධ්‍ය සාමූහිකය හා එක්විය. කාන්තාව හා මාධ්‍ය සාමුහිකය කාන්තා වෘත්තීය සමිති සමාජිකාවන් ගේ … Continue reading Review meeting with Trade Union Women United (TUWU)