වර්ගය: Local

Not Gonna Take it Lying Down

ස්තී‍්‍ර ආධාරක කණ්ඩායම ( Women’s Support Group – WSG) විසින් අද, 2014 මාර්තු 27 වන දින කොළඹ ජනවාර්ගික අධ්‍යයනයන් සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර මධ්‍යස්ථානයේ දී පරාජය නිකම්ම භාර ගන්නේ නෑ කෘතිය එළි දක්වනු ඇත. Not Gonna Take It Lying Down (Sinhala)

WMC Film Festival – April 2014

කාන්තාව හා මාධ්‍යය සාමුහිකයේ වාර්ෂික චිත‍්‍රපට උළෙල පිට පිට එහි 10 වෙනි වසරට එළඹ ඇත. උළෙල මෙම වසරේ අපේ‍්‍රල් 2 – 4 යන දිනවල කොළඹ 08 නාමෙල් මාලනී පුංචි තියටර්හි දී පැවැත් වේ. එසේම කාන්තාව හා මාධ්‍යය සාමුහිකයේ කෙටි චිත‍්‍රපට තරගය සඳහා වන සම්මාන ප‍්‍රදානෝත්සවය ද අපේ‍්‍රල් මස 2 වෙනි බදාදා ප.ව. 2. 30 ට … Continue reading WMC Film Festival – April 2014

International Women’s Day Calendar 2014

On International Women”s Day 2014, celebrations are taking place worldwide under the theme “Inspiring Change”. In Sri Lanka, women”s organisations in particular are involved in various programmes across the island during the month of March. To keep you updated on this years events here is a concise calendar of events for IWD 2014 in Sri Lanka. If … Continue reading International Women’s Day Calendar 2014

Celebrating International Migrants Day 2013

As a tribute to all migrant workers of Sri Lanka Action Network for Migrant Workers (ACTFORM) together with Women and Media Collective (WMC) organised the 14th Annual International Migrants Day on the 21 of December at the Mahaveli Centre. This year we not only celebrated our women workers but also their families, especially children who … Continue reading Celebrating International Migrants Day 2013