වර්ගය: Photos/Videos New Media

IWD 2016: Strengthening and Protecting the rights of women in Sri Lanka through the new constitution

The struggle for supporting and strengthening women’s human rights in the political, social and economical spheres is far from over. In Sri Lanka for instance various forms of discrimination and violence against women in private and public life continues to undermine the gains made in achieving relatively high social development indicators for women and girls. … Continue reading IWD 2016: Strengthening and Protecting the rights of women in Sri Lanka through the new constitution

Campaign for Sound National Policies

A press briefing on the Campaign for Sound National Policies was held yesterday at the Organisation of Professional Associations in Colombo. Dr. Sepali Kottegoda, Executive Director of Women and Media Collective (WMC) was on the panel that discussed the proposed 35 Ministry Cabinet under the 19th Amendment and the proposed ministry clustering for an enhanced … Continue reading Campaign for Sound National Policies

New Media workshop: SEO for social activism via Social Media (Tamil Language)

A New Media workshop on Social Media and SEO techniques for social activism was held at the Women and Media Collective on the 4th of July 2015. The workshop titled “SEO for social activism via Social Media” was headed by Sarawanan Nadarasa for media personnel, particularly women working in Tamil news websites. The workshop was … Continue reading New Media workshop: SEO for social activism via Social Media (Tamil Language)

University students from New York and Colombo visit WMC

කොළඹ විශ්ව විද්යානලයේ සහ නිව්යෝර්ක් හී ගැලටෙයින් පාසලේ මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ නීති හදාරන සිසුන් කණ්ඩායමක් පසුගිය දා කාන්තාව හා මාධ්‍ය සාමූහිකයේ කටයුතු අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා අධ්‍යයන චාරිකාවක නිරත වූහ. මෙහිදී විශේෂයෙන් ම ඔවුන් ගේ අවධානයට ලක් වූයේ ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තා අයිතින් සම්බන්ධ ගැටළුවලට පිළියම් සෙවීම සම්බන්ධව කාන්තාව හා මාධ්‍ය සාමූහිකයේ භූමිකාව සහ ස්ත්රී පුර්ෂ සමාජභාව‍ය … Continue reading University students from New York and Colombo visit WMC

WMC Women’s Photography Exhibition 2014

කාන්තාව හා මාධ්‍ය සාමූහිකයේ 30 වන සංවත්සරය සැමරීම සඳහා කාන්තා අරගල සහ කාන්තා අභිමානය නමින් තේමා කොට ගත් පවත්වන ප්‍රදර්ශනයට සමගාමීව කාන්තාව සහ මාධ්‍ය සාමූහිකයේ 2014 වසරේ ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනයද පවත්වන ලදි. මෙම ප්‍රදර්ශනය 2015 පෙබරවාරි මස 11 වන දා සිට 13 වන දා දක්වා කොළඹ ජාතික පුස්තකාලයේ මහජන ප්‍රදර්ශනය සදහා විවෘතව පැවතිණ. ‘වැඩකරන කාන්තාව යන … Continue reading WMC Women’s Photography Exhibition 2014

IWD 2015: International Women’s Day March

2015 වසරේ ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය සැමරිම සඳහා, ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තා අයිතීන් පිළිබද වැඩ කරන කාන්තා කණ්ඩායම් මාර්තු 9 වන දා කොළඹ දී එක් රැස් විය. දේශපාලනයේ කාන්තා නියෝජනය ඉහළ නැංවිම සඳහා අඩුතරමින් 25% ක කෝටාවක් සියලු ම දේශපාලන තලයන් සඳහා හඳුන්වා දෙන ලෙස ඉල්ලමින් සහ දින 100 වැඩසටහනේ පොරොන්දුවක් වු කාන්තාවට සම අයිතින් ලබා දීමේ … Continue reading IWD 2015: International Women’s Day March