වර්ගය: Publications

SOL 2016

ஆண்மைய அரசியலைக் கடந்து செல்லல்… மற்றும் அரசியலில் பெண்கள் Click here to download SOL 2016 ஆண்மைய அரசியலைக் கடந்து செல்லல்… மற்றும் அரசியலில் பெண்கள் (SOL 2016 ) by wmcsrilanka on Scribd

Policy dialogue and launch of SRR and SRH Country Profiles

The Women and Media Collective (WMC) recently launched the Country Profiles on Universal Access to Sexual and Reproductive Rights and Health Services during a national policy dialogue on Friday 4th December at the Lakshman Kadirgamar Institute for International Relations and Strategic Studies. The event brought together nearly 70 participants from the government, civil society, UN … Continue reading Policy dialogue and launch of SRR and SRH Country Profiles

Country Profile on Universal Access to Reproductive Rights: Sri Lanka

The Country Profile on Universal Access to Sexual and Reproductive Rights identifies that Sri Lanka has broad policies and legislation in place that cover most women’s health, family health and reproductive health concerns. It discusses some key domestic policies and legislation in place to ensure the implementation of international conventions and domestic goals locally. It … Continue reading Country Profile on Universal Access to Reproductive Rights: Sri Lanka