වර්ගය: Other Publications

Policy dialogue and launch of SRR and SRH Country Profiles

The Women and Media Collective (WMC) recently launched the Country Profiles on Universal Access to Sexual and Reproductive Rights and Health Services during a national policy dialogue on Friday 4th December at the Lakshman Kadirgamar Institute for International Relations and Strategic Studies. The event brought together nearly 70 participants from the government, civil society, UN … Continue reading Policy dialogue and launch of SRR and SRH Country Profiles

Country Profile on Universal Access to Reproductive Rights: Sri Lanka

The Country Profile on Universal Access to Sexual and Reproductive Rights identifies that Sri Lanka has broad policies and legislation in place that cover most women’s health, family health and reproductive health concerns. It discusses some key domestic policies and legislation in place to ensure the implementation of international conventions and domestic goals locally. It … Continue reading Country Profile on Universal Access to Reproductive Rights: Sri Lanka

Getting Online: A basic guide to Email, Blogging, Twitter and Facebook (New Media Handbook)

මෙම අත්පොත සකසා ඇත්තේ අන්තර්ජාලය භාවිතා කිරීමට උනන්දුවක් දක්වන කාන්තාවන්ට ඒ සඳහා උපකාරවීම සඳහාය. විශේෂයෙන්ම මෙම ක්ෂේත‍්‍රයේ නවකයින්ට අදාළ වන පරිදි සැකසී ඇති මෙම පොත මගින් පොදුවේ, නොමිළයේ භාවිතා කළ හැකි අන්තර්ජාල අඩවි පිළිබඳ මූලික කරුණු හඳුන්වාදීමක් සිදු කෙරේ. අපගේ අභිලාෂය වන්නේ කාන්තාවගේ අදහස් උදහස් ජගත් මට්ටමන් පළකිරීමට අවස්ථාව සැලසීමත් එමගින් අන්තර්ජාලයේ ස්ත‍්‍රීපුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ … Continue reading Getting Online: A basic guide to Email, Blogging, Twitter and Facebook (New Media Handbook)

Counselling for Intimate Partner Violence against Women

චූලනී කොඩිකාර සමීප සහකරු වෙතින් සිදුවන හිංසනයන්, තම පවුල හා මිතුරන්ගෙන් බැහැර තෙවන පාර්ශවයක් හා පැවසීමටත්, ඒ සඳහා විධිමත් ආයතනික පිහිටක් පැතීමටත් කාන්තාවෝ වැඩි වැඩියෙන් නැඹුරු වෙති. එයට හේතු වී ඇත්තේ, සමීප සහකරු වෙතින් සිදුවන හිංසනය කාන්තාවන්ගේ මානව හිමිකම් පිළිබඳ ගැටලූවක් වන බවට සිදු කෙරෙන දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළු, ප්්රකාශන හා මාධ්ය නිවේදන පැවතීමත්, එබඳු හිංසනයන්ට … Continue reading Counselling for Intimate Partner Violence against Women

Not Gonna Take it Lying Down

ස්තී‍්‍ර ආධාරක කණ්ඩායම ( Women’s Support Group – WSG) විසින් අද, 2014 මාර්තු 27 වන දින කොළඹ ජනවාර්ගික අධ්‍යයනයන් සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර මධ්‍යස්ථානයේ දී පරාජය නිකම්ම භාර ගන්නේ නෑ කෘතිය එළි දක්වනු ඇත. Not Gonna Take It Lying Down (Sinhala)