ද්විමය කේතය කඩාබිඳ දැමීම – LGBT ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ අන්තර්ඡාල අත්දැකීම

Click here to download the study