Photos/Videos ACTFORM

පියෙකුගෙ වගකීම (video)

පියෙකුගෙ වගකීම (video)

ශ‍්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය විසින් වයස අවුරුදු පහට අඩු දරුවන් සිටින මව්වරුන් විදේශගත වීම තහනම් කිීරීම සම්බන්ධයෙන් ගෙන ආ පවුල් පසුබිම් වාර්තාව පදනම් කොටගෙන ස්ත‍්‍රීන් බොහෝමයකට විදේශ ගත වීමට ඇති අයිතිය අහිමි විය. දරුවන්ගේ වගකීම් මවට පමණක් නොව, පියාට ද හිමි බව අප සමාජයේ බොහෝ දෙනෙකු පිළිනොගන්නා නමුත් ස්ත‍්‍රීන් උපයන විදේශ විනිමය රටේ...

Continue reading »

ACTFORM Training of Trainers Manual

ACTFORM Training of Trainers Manual

A rights based training manual was developed by the Action Network for Migrant Workers (ACTFORM) in consultation with the training department of the Sri Lanka Bureau of Foreign Employment (SLBFE). Currently the SLBFE has 19 training centres and trainers from each department were brought in for the training of trainer’s (TOT) programme. The TOT manual,...

Continue reading »

ACTFORM capacity building initiative

To strengthen the capacity of government officials for the protection and promotion of the rights of women migrant workers and their families the Action Network for Migrant Workers or ACTFORM met with government representatives, members of civil society and the media on the 22nd of September 2015 in Nittambuwa. Through this meeting ACTFORM hopes to...

Continue reading »

வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சர் தலதா அத்துக்கோரளவுடன் ACTFORM சந்திப்பு

வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சர் தலதா அத்துக்கோரளவுடன் ACTFORM சந்திப்பு

புலம்பெயர் பெண் தொழிலாளர்களின் சமகால நிலைமைகள் பற்றியும் அவர்களின் நிலைமைகளை உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் மேலும் முன்னேற்றுவதற்கு எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் பற்றியும் கலந்துரையாடும் பொருட்டு புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சர் தலதா அத்துகோரளவை புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கான செயற்பாட்டு வலையமைப்பு (ACTFORM) சந்தித்தது. ACTFORM வலையமைப்பினருக்கும் அமைச்சருக்கும் இடையில் நடைபெற்ற முதலாவது சந்திப்பும் இதுவாகும். இச்சந்திப்பில் கலந்துரையாடப்பட்ட சில முக்கியமான விடயங்கள் வருமாறு; • இருதரப்பு உடன்படிக்கை நாடுகளுக்கிடையில் கைச்சாத்திடப்படுவதை முடிவுறுத்தல். • ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட பிள்ளைகளைக்...

Continue reading »

கொழும்பு மற்றும் நியுயோர்க் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் பெண்கள் மற்றும் ஊடகக் கூட்டமைப்புக்கு விஜயம்

கொழும்பு மற்றும் நியுயோர்க் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் பெண்கள் மற்றும் ஊடகக் கூட்டமைப்புக்கு விஜயம்

இலங்கையில் பெண்கள் உரிமைகள் சார்ந்த பிரச்சினைகளை இனங்கண்டு அடையாளப்படுத்துவதில் பெண்கள் மற்றும் ஊடகக் கூட்டமைப்பின் வகிபாகத்தைப் பற்றியும், பால்நிலை சமத்துவத்தை அடைந்துகொள்வதில் அதன் பொருத்தப்பாடு பற்றியும் மேலதிக கற்றல்களை மேற்கொள்ளும் நோக்கில் கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்திலும் நியுயோர்க் பல்கலைக்கழகத்தின் கல்லடின் கலாசாலையிலும் (Gallatin School) மனித உரிமைச் சட்டத்தைக் கற்கும் மாணவர் குழாம் ஒன்று பெண்கள் மற்றும் ஊடகக் கூட்டமைப்புக்கு விஜயம் செய்தது. அரசியலில் பெண்கள், தொழிற்சங்கங்களில் பெண்கள், புலம்பெயர் தொழிலாளர்களின் உரிமைகள் மற்றும் பெண்களும் ஊடகமும் என்பன...

Continue reading »

Celebrating International Migrants Day 2014

The 15th Annual International Migrants Day was celebrated by the Action Network for Migrant Workers (ACTFORM) and Women and Media Collective (WMC) in Colombo at the Mahaveli Centre. As the country prepares for the 2015 presidential elections ACTFORM reminds us that migrant workers are deprived of their voting privileges. Being one of the larger foreign...

Continue reading »

WMC தொலைக்காட்சி உரையாடல் நிகழ்ச்சி: கடபத்த (புலம்பெயர் பெண்கள்)

WMC தொலைக்காட்சி உரையாடல் நிகழ்ச்சி: கடபத்த (புலம்பெயர் பெண்கள்)

Episode 01 Migrant Women (Aired on 09 September 2014) Part 01 Part 02 Part...

Continue reading »

புலம்பெயர்தல் நிழல் அறிக்கை கலந்தாய்வு

முதலாவது புலம்பெயர்தல் நிழல் அறிக்கை கலந்தாய்வு கூட்டமானது, 2014ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் முதலாம் திகதி பெண்கள் மற்றும் ஊடக கூட்டமைப்பில் நடைபெற்றது. கம்பஹா, கண்டி, றம்புக்கனை, குருநாகல் மற்றும் ஜா-எல பகுதிகளைச் சேர்ந்த பெண் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் குழுவானது, வெளிநாட்டில் பணிபுரியும் அனைத்துப் பெண்களும் எதிர்கொள்ளும் நிலைமை தொடர்பில் சிறந்த புரிந்துணர்வை பெற்றுக் கொள்வதற்கு பல்வேறு அம்சங்கள் தொடர்பில்...

Continue reading »
Page 1 of 3123

Media work

You’re most welcome to work with us as a writer, blogger, radio maker or filmer. WMC works from a women’s perspective, covering women’s and gender issues. We offer support for your work and opportunities to get your work published, through weblogs, our magazines or other outlets.

Campaigns and events

We also invite you to support our campaigns and events. Do you like to organise activities? Or assist our work with women and women organisations in Sri Lanka?

Get involved now

Women and Media Collective
56/1 Sarasavi Lane
(off Castle Street)
Colombo 8
phone: + 94-11-2690201 / 5632045 / 5635900
wmcsrilanka@gmail.com