இருமை குறியீட்டிற்கு இடையூறு ஏற்படுத்தல்: இணையத்தில் LGBT இலங்கையர்களின் அனுபவங்கள் (EROTICS Study, Tamil language)

Click here to download the Tamil Study