Radio Talk Shows on Tsunami Affected Women

WMC ஆனது இலங்கை ஒலிபரப்புக்கூட்டுத்தாபன சிங்கள சேவையில் ஒரு தொடர்ச்சியான உரைக்காட்சியை 2005 ஒலிபரப்பியது. சுனாமியால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் தொடர்பான பிரச்சினைகள் இக்காட்சிகளில் கலந்துரையாடப்பட்டன.