වර්ගය: WMC Publications

Getting Online: A basic guide to Email, Blogging, Twitter and Facebook (New Media Handbook)

මෙම අත්පොත සකසා ඇත්තේ අන්තර්ජාලය භාවිතා කිරීමට උනන්දුවක් දක්වන කාන්තාවන්ට ඒ සඳහා උපකාරවීම සඳහාය. විශේෂයෙන්ම මෙම ක්ෂේත‍්‍රයේ නවකයින්ට අදාළ වන පරිදි සැකසී ඇති මෙම පොත මගින් පොදුවේ, නොමිළයේ භාවිතා කළ හැකි අන්තර්ජාල අඩවි පිළිබඳ මූලික කරුණු හඳුන්වාදීමක් සිදු කෙරේ. අපගේ අභිලාෂය වන්නේ කාන්තාවගේ අදහස් උදහස් ජගත් මට්ටමන් පළකිරීමට අවස්ථාව සැලසීමත් එමගින් අන්තර්ජාලයේ ස්ත‍්‍රීපුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ … Continue reading Getting Online: A basic guide to Email, Blogging, Twitter and Facebook (New Media Handbook)