මත්පැන් තහනමට එරෙහිව ඉදිරිපත් ඇති පෙත්සමේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කාන්තා සංවිධාන සහ පෞද්ගලික පෙත්සම්කරුවන් 16 දෙනෙකු විසින් ඉදිරිපත්කරන ප්‍රකාශය

click here to read the statement in Sinhala