Category: Local

Action for a Peoples’ Constitution

அரசியல்பொருளாதாரசமத்துவத்தைஉறுதிப்படுத்தலஇ;நியாயமானசமாதானம்இஜனநாயகம்இஆட்சியையூம்அதிகாரங்களையூம் அனைத்து இலங்கையா;களுக்கமிடையில் பகிh;ந்துகொள்ளல்;ஆகியவற்றிற்குதற்போதுதயாரிக்கப்படும்புதியஅரசியலமைப்பானதுஒருவரலாற்றுமுக்கியத்துவம் வாய்ந்தசந்தா;ப்பத்தைஅளிக்கின்றது.நீதியற்றபங்கீடுகள்இவெவ்வேறானபிராந்தியங்களுக்கும் மக்களுக்குமிடையில்; சமத்துவமின்மைநலிவடைந்தபொது-சுகாதாரம்இகல்விஇசமூகபாதுகாப்புஇசுற்றாடல் பாதிப்புஎன்பவற்றுக்குநாம் இன்றுமுகங்கொடுக்கின்றௌம். இதுநல்வாழ்வூஇஜனநாயகம்இசமாதானம்என்பவற்றைப்பாதிப்பதுடன் வறுமைஇபாரபட்சம்இபுறக்கணிப்புஆகியவற்றையூம்அதிகப்படுத்தும். ஆதலால்இ இச் செயற்பாட்டுக்குஆதரவளிக்கின்றஅமைப்புகள்இதனிநபா;கள் உட்படபலரும் அரசியலமைப்புசீh;திருத்தமக்கள் கருத்தறியூம் குழுவிடம் முன்வைத்தசமா;பித்தல்களினதும் குறித்தகுழுவின் சிபாhpசுகளினதும் அடிப்படையில் பின்வருவனவற்றைஉறுதிப்படுத்துகின்றஒருஅரசியலமைப்பினைக் கோருகின்றௌம்: வறுமைஒழிப்புஇசமத்துவமேம்பாடுஇமக்களுக்கும் பிராந்தியங்களுக்குமிடையில் நியாயமானபொருளாதாரவள-சந்தா;ப்பபங்கீடுபோன்றவற்றைஏற்படுத்துவதுதொடா;பானகடப்பாடுகளைஅரசின் மீதுவிதித்தல்.இது யூத்தம் சம்பந்தமானதீங்குகளினால் பாதிக்கப்பட்டவா;கள் முதல் மலையகத் தமிழா;கள் வரையிலாககுறிப்பிடும்படியானபாதிப்புக்குள்ளாகக்கூடியவா;கள் அல்லதுகாலாதிகாலமாகவறுமைக்குஉட்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருப்பவா;கள் (மொனறாகலைஇபுத்தளம்) தொடா;பில் விசேடசெயன்முறையினையூம் உள்ளடக்கவேண்டும். வா;க்கம் சாதிஇ இனம்இ இனத்துவம்இமொழிஇவயதுஇசமயம்இபால்நிலைஃபாலியல் அடையாளங்கள்இஉடல்இஉளவிசேடதேவைஆகியவற்றின்; அடிப்படையில் ஒரங்கட்டப்படுவோh;இபெண்கள் ஆகியோhpன் பங்குபற்றலையூம் நலன்களையூம் பாதுகாக்கின்றபொருளாதாரகொள்கையைஉறுதிப்படுத்தல். ஆட்சியில் பங்கெடுத்தல்இகல்விஇசுகாதாரம்இஉணவூஇநீh;இபோதுமானளவூவீடுஇசமூகபாதுகாப்புஇபெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் … Continue reading Action for a Peoples’ Constitution

Submission on LGBTIQ Persons and Transitional Justice Mechanisms

TO THE ZONAL TASK FORCE AND THE CONSULTATION TASK FORCE FOR RECONCILIATION MECHANISMS Source: Groundviews Photo Courtesy: 30 Years Ago Introduction We present this submission as individuals self-identifying as Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex, and Queer (LGBTIQ), as family members and friends of LGBTIQ people, and as individuals/communities coming forward in support of Sri Lankans … Continue reading Submission on LGBTIQ Persons and Transitional Justice Mechanisms

International Day of the Victims of Enforced Disappearances

Yesterday was the International Day of the Victims of Enforced Disappearances and in commemoration Right to Life organised a meeting for the families of the disappeared in Colombo. Around 300 family members, mostly women, of the disappeared gathered at the Viharamahadevi park. While they welcomed the Office of the Missing Persons the event also highlighted … Continue reading International Day of the Victims of Enforced Disappearances

Ambassadorship presented to Jayanthi Kuru-Utumpala by the Minister of Women’s Affairs

Jayanthi Kuru-Utumpala the first Sri Lankan to summit Mount Everest was presented with the Ambassadorship for the protection of women’s rights and an end to violence against women by the Hon. Minister Chandrani Bandara from the Ministry of Women’s Affairs, today. The Ambassadorship to Jayanthi was granted for the next three years. It is with … Continue reading Ambassadorship presented to Jayanthi Kuru-Utumpala by the Minister of Women’s Affairs

Winners of WMC short film competition 2015/2016

Short film winners 1st place S. Gnanamathangi for Mm 2nd Place S.R.G. Chathumi Vidushika for Prathivartha (The Image) 3rd Place Sivaraj for Ino Oru Yugam Seywom Special Jury Awards Kusum Jayaweera for Gehenun yata weda Short Film Script Winners 1st place – S.R.G. Chathumi Vidushika Script name: Prathivartha 2nd place – S. Gnanamathangi Script name: … Continue reading Winners of WMC short film competition 2015/2016

In pictures: WMC women’s photography exhibition and children’s poster exhibition

The Women and Media Collective recently held the annual women’s photography exhibition along with a children’s poster exhibition at the Lionel Wendt and Harold Pieris Galley. The opening and prize giving ceremony was on the 16th of June 2016 at the Lionel Wendt. The exhibitions were opened for public viewing on the 17 & 18 … Continue reading In pictures: WMC women’s photography exhibition and children’s poster exhibition