பெண்கள் குழுக்கள் மற்றும் தனிநபHகளால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட‘மதுத்தடைக்கு’எதிரானமனுவின் நிலைபற்றியஅறிக்கை

Click here to read the Tamil statement