වර්ගය: Transitional Justice

Submission on LGBTIQ Persons and Transitional Justice Mechanisms

TO THE ZONAL TASK FORCE AND THE CONSULTATION TASK FORCE FOR RECONCILIATION MECHANISMS Source: Groundviews Photo Courtesy: 30 Years Ago Introduction We present this submission as individuals self-identifying as Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex, and Queer (LGBTIQ), as family members and friends of LGBTIQ people, and as individuals/communities coming forward in support of Sri Lankans … Continue reading Submission on LGBTIQ Persons and Transitional Justice Mechanisms

International Day of the Victims of Enforced Disappearances

Yesterday was the International Day of the Victims of Enforced Disappearances and in commemoration Right to Life organised a meeting for the families of the disappeared in Colombo. Around 300 family members, mostly women, of the disappeared gathered at the Viharamahadevi park. While they welcomed the Office of the Missing Persons the event also highlighted … Continue reading International Day of the Victims of Enforced Disappearances

Towards Transitional Justice

සංක‍්‍රාන්තික යුක්තිය සඳහා වන රජයේ වැඩපිළිවෙල යටතේ පත් කොට තිබෙන කාර්ය සාධක බලකායේ කි‍්‍රයාකාරිත්වය තේරුම් ගැනීම සහ සංහිඳියා යාන්ත‍්‍රණය පිළබඳ මහජන ප‍්‍රවිචාරණයේ දී එයට සහාය වීමට සිවිල් කි‍්‍රයාකාරිත්වය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා වන එක් දින වැඩමුලූව 2016 ජූනි මස 22 දින කොළඹ දී පවත්වන ලදී. කාන්තා සංවිධානද ඇතුළුව, සිවිල් සමාජ සංවිධාන සාමාජික සමාජිකාවන් 45දෙනෙකු ලංකාවේ විවිධ … Continue reading Towards Transitional Justice

A Meaningful Right to Equality and Non-Discrimination: Recognising Sexual and Gender Identities

Source: Groundviews  In response to the call by the Public Representations Committee (PRC) for public submissions relating to proposed constitutional reforms, the following submission was made to the PRC on March 15th 2016. Titled ‘A Meaningful Right to Equality and Non-Discrimination: Recognising Sexual and Gender Identities’ this submission focused on specific challenges faced by members … Continue reading A Meaningful Right to Equality and Non-Discrimination: Recognising Sexual and Gender Identities