වර්ගය: Education

IWD 2015 Short Film Festival: Equality for women is progress for all

ඡාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය නිමිති කොට ගෙන 2015 මාර්තු මස ශ්‍රී ලංකා වෛද්යන සංගමය, කාන්තාව සහ මාධ්‍ය හා සාමූහිකය සහ පවුල් සැලසුම් සංගමය හා එක්ව කෙටි චිත්‍රපට උළෙලක් සහ එම චිත්‍රපට අළලා සාකච්ඡාවක් කොළඹ රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහලේදී පවත්වන ලදි. ස්ත්‍රි පුර්ෂ සමාජභාවය සහ ලිංගික සෞඛ්යවය තේමා කොටගත් සිංහල සහ දෙමළ කෙටි චිත්‍රපට මෙම උළෙලේ දී … Continue reading IWD 2015 Short Film Festival: Equality for women is progress for all