වර්ගය: Activities MDL

IWD 2015: International Women’s Day March

2015 වසරේ ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය සැමරිම සඳහා, ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තා අයිතීන් පිළිබද වැඩ කරන කාන්තා කණ්ඩායම් මාර්තු 9 වන දා කොළඹ දී එක් රැස් විය. දේශපාලනයේ කාන්තා නියෝජනය ඉහළ නැංවිම සඳහා අඩුතරමින් 25% ක කෝටාවක් සියලු ම දේශපාලන තලයන් සඳහා හඳුන්වා දෙන ලෙස ඉල්ලමින් සහ දින 100 වැඩසටහනේ පොරොන්දුවක් වු කාන්තාවට සම අයිතින් ලබා දීමේ … Continue reading IWD 2015: International Women’s Day March

International Women’s Day 2013

අද (8th of March 2013) ජාත්‍යන්තර කාන්තා දින සැමරුම ‘ස්ත‍්‍රී ඳුෂණ හා ඝාතන වහා නවතනු’ යන සටන් පාඨයත් සමඟ නුගෝගොඩ වැලිපාක් නාගරික තෙත්බිම් උද්‍යානයෙන් සිට පාගමනකින් ඇරඹිණි. මෙම පාගමන නුගේගොඩ ආනන්ද සමරකෝන් එළි මහන් රංග පීඨය දක්වා සටන් පාඨ හා බයිසිකල්වල නැගි කාන්තා ක‍්‍රියාකාරිනිය, වීදි නාට්‍ය, විරිඳු හා වැනි විශේෂාංගයන්ගේ දායකත්වයෙන් යුතු විය. කාන්තා දින … Continue reading International Women’s Day 2013

Women protest against the current spate of rape and child abuse

A demonstration was held on the 20th of July 2012 at Lipton Circus, Town Hall, Colombo. It was convened by Kamini M. Vitarana and women gathered to protest the current spate of incidents of violence against women and children, remarks by the police that this is “the fault of the parents” and the inability of … Continue reading Women protest against the current spate of rape and child abuse