වර්ගය: Campaigns

Action for a Peoples’ Constitution

යුක්තිය සහිත සාමයක් සහ දේශපාලන හා ආර්ථික සමානාත්මතාවය සහිත ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදයක් හා බලය බෙදා හැරිමක් සදහා නව ව්‍යවස්ථා සම්පාදන ක‍්‍රියාවලිය ඓතිහාසික අවස්ථාවක් සපයා ඇත. ජනකොටස් අතරත්ලකලාපීය වශයෙනුත් ආර්ථික අසමානතාවයන් දිනෙන් දින වැඩිවෙමින් තිබේ. සෞඛ්‍ය සේවාවන්ලඅධ්‍යාපනය සහ සමාජ සුභසාධන සේවා දුර්වල වෙමින් පවතින අතර ස්වාභාවික සම්පත් විනාශ වෙමින් පවතී. මෙය දුප්පත්කමත්, ජනතාවගේ පීිඩාවනුත් වැඩි කිරිමට හේතු වන … Continue reading Action for a Peoples’ Constitution

Women’s submissions to the PRC on Constitutional reforms

The Women and Media Collective held several discussions with women’s rights activists and groups from over 20 districts on the new constitution making process. The drafting of third constitution since Sri Lanka’s independence encouraged public opinions for the very first time. At this historic juncture it was important that thoughts and concerns of women were … Continue reading Women’s submissions to the PRC on Constitutional reforms

A consultation on Gender and Electoral Reforms in the Constitution

To further engage women in identifying key provisions for electoral reform and women’s political participation in the constitution the Women and Media Collective organised a workshop for women’s rights activists and groups from across the island on the 3rd and 4th of March 2016. This was following a series of meetings undertaken by the WMC … Continue reading A consultation on Gender and Electoral Reforms in the Constitution

The Quota for Women in Local Government: A pledge for parity and a parody in parliament?

Source: Groundviews By Chulani Kodikara The theme for International Women’s Day this year is “Planet 50-50 by 2030: Step it up for Gender Equality”. A good day to reflect on the 25% mandatory quota for women in local government passed by parliament almost exactly one month ago amidst an uproar created by members of the … Continue reading The Quota for Women in Local Government: A pledge for parity and a parody in parliament?

IWD 2016: Strengthening and Protecting the rights of women in Sri Lanka through the new constitution

The struggle for supporting and strengthening women’s human rights in the political, social and economical spheres is far from over. In Sri Lanka for instance various forms of discrimination and violence against women in private and public life continues to undermine the gains made in achieving relatively high social development indicators for women and girls. … Continue reading IWD 2016: Strengthening and Protecting the rights of women in Sri Lanka through the new constitution

Women’s contribution to the new constitution making process

The Women and Media Collective organised a round of discussion on the new constitution making process and to see the possibilities where women’s groups can intervene. The Discussions were conducted in Batticaloa , Kurunegala and Colombo with the participation of women activists, civil society organization members, women affiliated to political parties, Trade union women and … Continue reading Women’s contribution to the new constitution making process