ප්‍රකාශනය: කාන්තාවෝ, අපි – ශ්‍රී ලංකාවේ 70 වැනි නිදහස් සංවත්තරයේදී

කාන්තාවෝ, අපි – ශ්‍රී ලංකාවේ 70 වැනි නිදහස් සංවත්තරයේදී (මෙතැන ක්ලික් කරන්න)