වර්ගය: Activities Politics

Comments on the Amended Local Authorities Elections Act (Sinhala)

පළාත් පාලන ආයතන තුළ ස්ත්‍රීන්ගේ නියෝජනය 25%කින් වැඩිකරන බවට රජය විසින් පොරොන්දුවක් ලබාදෙන ලදී. ඒ අනුව පසුගිය කාලය පුරා මේ ඉල්ලීම තහවුරු කරගැනීම පිණිස අප කාන්තා ක්‍රියාකාරිනියන් විසින් අදාළ දේශපාලන නායකයින් සමඟ සාකච්ඡාවට ද ලක්කරන ලදී. පසුගිය අගෝස්තු 25 වන දින පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් සංශෝධන පනත සම්මතවීමත් සමඟ ඒ පිළිබඳ කාන්තාව සහ මාධ්‍ය … Continue reading Comments on the Amended Local Authorities Elections Act (Sinhala)

Fair hand for fair justice – Daily News

Source: Daily News When women are in government, the benefits are boundless: corruption lessens, the economy improves, and governance itself is more efficient. One would think such positive results would mean female participation in politics would be high, and ever-increasing. Unfortunately, in Sri Lanka, like elsewhere, this is hardly the case. Since 1931, Sri Lankan … Continue reading Fair hand for fair justice – Daily News

Women’s groups move to secure the 25% quota for women in Local Government

The Women and Media Collective (WMC) together with 23 Women’s organisations expressed their concern to the President, Prime Minister and the Minister of Provincial Councils and Local Government on the reported negotiations to reformulate the enacted 25% quota for women in Local Authorities. In order to ensure that the current provision of a 25% quota … Continue reading Women’s groups move to secure the 25% quota for women in Local Government

Consultation on Gender and Electoral Systems

The move to reform electoral systems in the country has generated a broad discussion, particularly around the participation of women in the political process. The proposed Mixed Member Proportional (MMP) electoral systems is expected to use the First Past the Post (FPTP) and Proportional Representation (PR) voting systems enabling voters with greater privilege over the … Continue reading Consultation on Gender and Electoral Systems

A consultation on Gender and Electoral Reforms in the Constitution

To further engage women in identifying key provisions for electoral reform and women’s political participation in the constitution the Women and Media Collective organised a workshop for women’s rights activists and groups from across the island on the 3rd and 4th of March 2016. This was following a series of meetings undertaken by the WMC … Continue reading A consultation on Gender and Electoral Reforms in the Constitution

The Quota for Women in Local Government: A pledge for parity and a parody in parliament?

Source: Groundviews By Chulani Kodikara The theme for International Women’s Day this year is “Planet 50-50 by 2030: Step it up for Gender Equality”. A good day to reflect on the 25% mandatory quota for women in local government passed by parliament almost exactly one month ago amidst an uproar created by members of the … Continue reading The Quota for Women in Local Government: A pledge for parity and a parody in parliament?

Women’s contribution to the new constitution making process

The Women and Media Collective organised a round of discussion on the new constitution making process and to see the possibilities where women’s groups can intervene. The Discussions were conducted in Batticaloa , Kurunegala and Colombo with the participation of women activists, civil society organization members, women affiliated to political parties, Trade union women and … Continue reading Women’s contribution to the new constitution making process

Discussion on the 20th Amendment to the constitution with CAFFE, Sri Lanka

The Women and Media Collective together with other women’s organisations have been campaigning to increase the representation of women at local, provincial and national level for over 15 years. The current electoral reform process, which is a measure to strengthen representative democracy, should provide an opportunity to increase women’s representation in the Parliament of Sri … Continue reading Discussion on the 20th Amendment to the constitution with CAFFE, Sri Lanka