2015 ජූලි 09 දින රිවිර පුවත්පතේ පළ කර තිබු ‘දවසේ ටොක්ක’ කාටූනයට විරෝධය දැක්වීම

13 Jul 2015 | 0
cartoon002gossiplankanews 2015 ජූලි 09 වන දින රිවිර පුවත්පතේ පළ කර තිබු කැමිලස් විසින් අදින ලද ‘දවසේ ටොක්ක’ කාටූනය පිළිබඳව කාන්තාව හා මාධ්‍ය සාමූහිකයේ අප‍්‍රසාදය හා විරෝධය මෙයින් පළ කරමු. අපේ රටේ සමස්ත ජනගහනයෙන් 52%ක් වන ස්තී‍්‍රන්, මෙරට ජන්දදායකයින්ගෙන් 56%ක් ද වෙයි. එහෙත් මෙරට, දේශපාලන තීන්දු තීරණ ගන්නා මණ්ඩලවල ස්තී‍්‍රන්ට හිමි වී තිබෙන්නේ ඉතාමත් අඩු ස්ථානයකි. 1931...
More...

‘Veediye Virodaya’ protest

22 Jul 2015 | 0
20150710_145334 A large gathering attended the Veediye Virodaya movement protest also known as the Black Protest at the Colombo Fort railway station on the 10th of July 2015. Some of the demands made at the protest were for clean politics and...

Open Letter to all Political Parties – Key Pledges to be included in Manifestos

14 Jul 2015 | 0
13th July, 2015 We the undersigned Sri Lankan civil society activists and organizations, wish to bring to your attention human rights issues of pivotal importance to reconciliation, unity, peace and prosperity in our country, which we strongly believe should be...

Eya 2015 (1 issue)

10 Jul 2015 | 0
EYA 2015-1st Issue Cover ගල් ගැසුණු ලිංගිකත්වය පිළිබඳ කතිකාවට...

New Media workshop: SEO for social activism via Social Media (Tamil Language)

6 Jul 2015 | 0
image1 A New Media workshop on Social Media and SEO techniques for social activism was held at the Women and Media Collective on the 4th of July 2015. The workshop titled “SEO for social activism via Social Media” was headed by...

Study: Inside the news – Challenges and aspirations of women journalists in Asia and the Pacific

23 Jun 2015 | 0
inside-the-news-368px The media industry and newsrooms in particular continues to be shadowed by various gender disparities despite an increase of women media professionals in the Asia Pacific region. Recognising this UNESCO released a study titled ‘Inside the news: Challenges and aspirations...

Women’s Groups Raise Red Flags on Post-2015 Intergovernmental Negotiations

23 Jun 2015 | 0
WMG Red Flags Zero Draft On June 23, Activists Say: “No Sustainable Development Without Equality” UNITED NATIONS—Governments are meeting this week to negotiate a political declaration for the UN Summit to adopt the Post-2015 Development Agenda. The Women’s Major Group, representing more than 600 women’s...

Sri Lanka Civil Society Consultation on Post – 2015 Development Agenda

22 Jun 2015 | 0
IMG_3489 A civil society consultation on the post-2015 sustainable development agenda was held on the 9th of June at CENWOR in Colombo. Members of Sri Lanka’s civil society was informed of the importance and implications of the Sustainable Development Goals to...

South Asia Consultation on Financing for Development (FfD)

17 Jun 2015 | 0
2015_06_08_9446 In line with the United Nations Post-2015 Sustainable Development agenda a South Asia Consultation on Financing for Development: Advancing Progressive Regional to Global Policies brought together government representatives and members of civil society to Colombo on the 7 and 8...
Page 1 of 6012345...102030...Last »

Media work

You’re most welcome to work with us as a writer, blogger, radio maker or filmer. WMC works from a women’s perspective, covering women’s and gender issues. We offer support for your work and opportunities to get your work published, through weblogs, our magazines or other outlets.

Campaigns and events

We also invite you to support our campaigns and events. Do you like to organise activities? Or assist our work with women and women organisations in Sri Lanka?

Get involved now

Women and Media Collective
56/1 Sarasavi Lane
(off Castle Street)
Colombo 8
phone: + 94-11-2690201 / 5632045 / 5635900
wmcsrilanka@gmail.com